Clàrsach

Bidh A’ Bh-Uas Seddon a’ teagasg clàrsach Dimàirt agus Mgr MacLeòid

a’ teagasg Diardaoin. Tha na sgoilearan a’ faighinn leasanan gach seachdain. Bidh iad a’ cluich aig consairtean sgoile, consairtean a tha Comhairle Baile Mòr Dhùn Èideann a’ cur air dòigh agus a’ gabhail pàirt aig mòdan Nàiseanta.

Ms Seddon teaches Clàrsach on Tuesdays and Mgr MacLeòid teaches  on Thursdays.   Pupils receive lessons on a weekly basis. They have the opportunity to perform at school concerts and council-run concerts, as well as participating at National Mods.