Fàilte | Welcome

Bu toil leam fàilte a chur oirbh gu làrach-lìn ùr Bun-sgoil Taobh na Pàirce, sgoil Ghàidhlig Baile Mòr Dhùn Èideann.

Mar cheannard tha e na thlachd dhomhsa a bhith ag obair còmhla ribh airson cothroman ionnsachaidh aig an ìre as àirde a lìbhreagadh dhan phàiste agaibh, tro mheadhan na Gàidhlig, agus tha sinn an dòchas gun cuir an làrach seo taic rinn a bhith a’ cumail fiosrachadh ribh agus beagan de ionnsachadh nan clasaichean a thaisbeanadh. Bhithinn a’ moladh gu mòr na blogaichean airson seo fhaicinn.

Chì sibh cuideachd gu bheil sinn air glòir-mhiann is luachan na sgoile ùrachadh;  taing mhòr dhan h-uile duine a ghabh paìrt san obair seo.

I would like to welcome you to the new Bun-sgoil Taobh na Pàirce, Edinburgh’s dedicated Gaelic school, website.

As Headteacher it brings me great pleasure to work in partnership with you to deliver learning opportunities of the highest quality for your children, through the medium of Gaelic. We hope this website will help to keep you updated with what’s going on, and to allow us to share some our children’s learning. I would particularly recommend the class blogs for this.

You will also see that we have revised our school vision and values; many thanks to all who contributed to this work.

Le gach deagh dhùrachd,

Anna NicPhàil

Ceannard na Sgoile