Oifis na Sgoile | School Office

Ma tha sibh airson fios a chur thugainn, cuiribh post-d gu admin@taobhnapairce.edin.sch.uk le ainm an neach ris a bheil sibh airson bruidhinn ann an cuspair a’ phuist-dealain.   | Should you wish to contact us, please email admin@taobhnapairce.edin.sch.uk including the name of the person you wish to contact in the subject line.

 

Clàr-ama | Timetable:

C 1 & C2

Diluain – Diardaoin | Monday – Thursday :  8:55 – 2:45

Dihaoine | Friday :  8:55-12:20

C 3 – 7

Diluain – Diardaoin | Monday – Thursday :  8:55 – 3:20

Dihaoine | Friday :  8:55-12:30

 

FIOS THUGAINN | CONTACT US

AODACH SGOILE | UNIFORM

DÌNNEIREAN SGOILE | SCHOOL LUNCHES

CLÀRADH | ADMISSIONS

DROCH SHÌDE | SEVERE WEATHER

CÒMHDHAIL | TRANSPORT

LEIGHEAS | MEDICINE ADMINISTRATION