Fios Thugainn | Contact Us

Gheibh sibh gu h-ìosal fiosrachadh mu cò is còir bruidhinn ris mu gnothaichean sam bith ceangailte ri foghlam ur cuid chloinne 

Please see below information on who to contact if you wish to discuss any aspect of your child’s school life.  

Ma tha sibh airson fios a chur thugainn, cuiribh post-d gu admin@taobhnapairce.edin.sch.uk le ainm an neach ris a bheil sibh airson bruidhinn ann an cuspair a’ phuist-dealain. 

Should you wish to contact us, please email admin@taobhnapairce.edin.sch.uk including the name of the person you wish to contact in the subject line.

A’ Bh. Uas. Laura Stewart 
Ceannard na Sgoile & Treòrachadh airson Clas 5 agus 6

Ms Laura Stewart
Acting Headteacher & Primary 5 & 6 Pastoral Care

A’ Bh. Uas. Karen NicIlleRuaidh 
Iar-Cheannard & Treòrachadh na Sgoil Àraich agus airson Clas 1 agus 2 

Mrs Karen Reid 
Depute Headteacher and Nursery and Primary 1 and 2 Pastoral Care 

A’ Bh. Uas Sìneag Nic an t-Saoir 
Iar-Cheannard & Treòrachadh na Clas 3, 4 agus 7
Ms Sineag MacIntyre
Acting Depute Headteacher and Primary 3, 4 and 7 Pastoral Care 

A’ Bh. Uas Sarah Moore  
Prìomh Thidsear – Na h-Ealain Chruthachail 

Mrs Sarah Moore
Principal Teacher – Expressive Arts

A’Bh-uas. L. NicDhùghaill
Prìomh Thidsear agus Clas 7
Ms Lauren MacDougall
Principal Teacher and Primary 7