Fios Thugainn | Contact Us

Gheibh sibh gu h-ìosal fiosrachadh mu cò is còir bruidhinn ris mu gnothaichean sam bith ceangailte ri foghlam ur cuid chloinne | Please see below information on who to contact if you wish to discuss any aspect of your child’s school life.  

Ma tha sibh airson fios a chur thugainn, cuiribh post-d gu admin@taobhnapairce.edin.sch.uk le ainm an neach ris a bheil sibh airson bruidhinn ann an cuspair a’ phuist-dealain.  | Should you wish to contact us, please email admin@taobhnapairce.edin.sch.uk including the name of the person you wish to contact in the subject line.

A’ Bh. Uas. Iona NicIlleDhuinn | Ms Iona Brown
Ceannard na Sgoile & Treòrachadh airson Clas 3 | Headteacher & Clas 3 Pastoral Care

A’ Bh. Uas. Karen NicIlleRuaidh | Mrs Karen Reid 
Iar-Cheannard & Treòrachadh na Sgoil Àraich agus airson Clas 1 agus 2 | Depute Headteacher and Nursery and Clas 1, and 2 Pastoral Care 

A’ Bh. Uas Laura Stewart | Ms Laura Stewart
Iar-Cheannard & Treòrachadh airson Clasaichean 4, 5 agus 6 | Depute Headteacher and Clas 4, 5 and 6 Pastoral Care 

A’ Bh. Uas Sìneag Nic an t-Saoir | Ms Sineag MacIntyre
Prìomh Thidsear| Principal Teacher 

A’ Bh. Uas Sarah Moore | Mrs Sarah Moore 

Prìomh Thidsear – Na h-Ealain Chruthachail | Principal Teacher – Expressive Arts