Fios Thugainn | Contact Us

Gheibh sibh gu h-ìosal fiosrachadh mu cò is còir bruidhinn ris mu gnothaichean sam bith ceangailte ri foghlam ur cuid chloinne | Please see below information on who to contact if you wish to discuss any aspect of your child’s school life.  

Ma tha sibh airson fios a chur thugainn, cuiribh post-d gu admin@taobhnapairce.edin.sch.uk le ainm an neach ris a bheil sibh airson bruidhinn ann an cuspair a’ phuist-dealain.  | Should you wish to contact us, please email admin@taobhnapairce.edin.sch.uk including the name of the person you wish to contact in the subject line.

Anna NicPhàil | Anne MacPhail

Ceannard na Sgoile & Treòrachadh airson Clas 6 | Headteacher & Clas 6 Pastoral Care

Katie Wight | Ceitidh Wight 

Iar-Cheannard & Treòrachadh airson Clas 1, 2, 3 | Depute Headteacher and Clas 1, 2, 3 Pastoral Care 

Iona NicIlleDhuinn | Iona Brown

Iar-Cheannard & Treòrachadh airson Clasaichean 4, 5 agus 7 | Depute Headteacher and Clas 4, 5 and 7 Pastoral Care 

Karen NicIlleRuaidh | Karen Reid 

Prìomh Thidsear agus Treòrachadh na Sgoil Àraich | Principal Teacher and Nursery Pastoral Care

Sìneag Nic an t-Saoir | Sineag MacIntyre

Prìomh Thidsear na h-Ealain Chruthachail | Principal Teacher Expressive Arts