Luchd-obrach na Sgoile | School Staff

Sgioba Ceannardais |  Leadership Team:

A’ Bh-uas. L. Stewart – Ceannard na Sgoile | Head Teacher (Acting)

A’ Bh-uas. K. Nic IlleRuaidh – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher 

A’ Bh-uas.  S. Nic an t-Saoir – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher (Acting)

A’ Bh-uas. S. Moore – Prìomh Thidsear  – Na h-Ealain Chruthachail | Principal Teacher – Expressive Arts

A’Bh-uas. L. NicDhùghaill – Prìomh Thidsear | Principal Teacher

A’ Bh-uas. D. Nicleòid – Manaidsear Gnothachais | Business Manager

 

Sgioba Rùnaireachd | Administration Team:

A’  Bh-uas. M. Walker

A’ Bh-uas. E. Finlayson

 

Sgioba nan Tràth Ìrean | Early Level Team:

Sgoil-Àraich | Nursery

A’ Bh-uas. H. Docherty – Oifigear nan Tràth Ìrean | Early Years’ Officer 

A’ Bh-uas. D. Givan – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. C. NicNeacail – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. D. Sturrock – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

Mgr. F. Rothach – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. M. Baker – Neach-Taic nan Tràth Ìrean | Early Years’ Assistant


Clas 1:

A’ Bh-uas. E. Leonard – Clas 1C

A’ Bh-uas. F. Bennett – Clas 1/2D

A’ Bh-uas Y. Girvan agus A’ Bh-uas J. Watson – Clas 1M


Sgioba Ìre 1 |
 Level 1 Team

A’ Bh-uas A.Baxter – Clas 2I

A’ Bh-uas. E. O’Riordan – Clas 2R

A’ Bh-uas. I. NicFhionghain – Clas 3E

A’ Bh-uas. R. NicDhughaill – Clas 3L

A’ Bh-uas F. Nic an Tòisich – Clas 4B

A’ Bh-uas C. McRoberts – Clas 4S


Sgioba  Ìre 2 | Level 2 Team

A’ Bh-uas. E. Grannd – Clas 5B

A’ Bh-uas. C. NicAoidh – Clas 5P

A’ Bh-uas N. NicAmhlaigh – Clas 6C

A’ Bh-uas. NicFhearghais  – Clas 6T

A’ Bh-uas. L. NicDhughaill – Clas 7C

A’ Bh-uas. S. Nic an t-Saoir  agus A’ Bh-uas Moore – Clas 7S

Sgioba-taic Ionnsachaidh | Learning Support Team:

A’ Bh-uas. D. NicNeacail – Gàidhlig | Gaelic

A’  Bh-uas. L. Wilkinson – Beurla | English


Clas Altraim | Nurture Class 

A’ Bh-uas. D. NicNeacail


Sgioba Ciùil | 
Music Team:

A’ Bh-uas. S. Moore – Prìomh Thidsear – Na h-Ealain Chruthachail | Principal Teacher – Expressive Arts

A’ Bh-uas. C. Petersen (Clàrsach)

A’ Bh-uas E. Evans (Clàrsach)

A’ Bh-uas. G. NicLosgaidh (Ceòl)


Nuadh-Chànain | Modern Languages

A’ Bh-uas. G. Dominguez  – Spàinntis | Spanish

Mgr. J.P Vitry – Frangais | French 

Ealain | Art 

A’ Bh-uas. H Deans


Matamataig | Maths 

Dr. E. Jones 


Sgioba Luchd-taic | Pupil Support Team:

A’ Bh-uas. S. Bryson 

A’ Bh-uas A. Eunson

A’ Bh-uas N. Ross

Mgr. M. Lock

A’ Bh-uas M. NicArtair

Mgr. O. Mezger

A’ Bh-uas. C. Mhoireasdan

Mgr. A. Salmean

A’ Bh-uas C. Dalli

A’Bh-uas A. Ruiz


Dorsair |  Janitor

Mgr. M. Remmouche