Luchd-obrach na Sgoile | School Staff

Sgioba Ceannardais |  Leadership Team:

A’ Bh-uas. A. NicPhail – Ceannard na Sgoile | Head Teacher

A’ Bh-uas. K. Nic IlleRuaidh – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher 

A’ Bh-uas. I. Nic IlleDhuinn – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher

A’ Bh-uas. L. Young – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher / Prìomh Thidsear | Principal Teacher 

A’ Bh-uas. S. Nic an t-Saoir – Prìomh Thidsear | Principal Teacher 

A’ Bh-uas. D. Nicleòid – Manaidsear Gnothachais | Business Manager

 

Sgioba Rùnaireachd | Administration Team:

A’  Bh-uas. M. Walker

A’ Bh-uas. L. Ward

 

Sgioba nan Tràth Ìrean | Early Level Team:

Sgoil-Àraich | Nursery

A’ Bh-uas. D. NicFhionghain – Oifigear nan Tràth Ìrean | Early Years’ Officer 

A’  Bh-uas. F. NicPhail – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. D. Givan – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. J. NicIain – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. C. NicNeacail – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. K. Roxburgh – Neach-Taic nan Tràth Ìrean | Early Years’ Assistant

A’ Bh-uas. R Rizwan – Early Years Domestic Support Assistant


Clas 1:

A’ Bh-uas. F. Nic an Tòisich – Clas 1 Gorm

A’ Bh-uas. F. Bennett – Clas 1 Uaine

A’ Bh-uas J. Watson agus A’ Bh-uas D. NicNeacail  – Clas 1 Purpaidh


Sgioba Ìre 1 |
 Level 1 Team

A’ Bh-uas. M. Clarke –  Clas 2C

A’ Bh-uas. K. NicFhraing – Clas 2R

A’ Bh-uas. E. O’Riordan – Clas 2O

 A’ Bh-uas. S. Buxton – Clas 3B

A’ Bh-uas. E. Stone – Clas 3S

A’ Bh-uas. Y. Bloomer – Clas 4B

A’Bh-uas. E. Grant – Clas 4G

A’Bh-uas. R. NicDhughaill – Clas 4S


Sgioba  Ìre 2 | Level 2 Team

A’ Bh-uas. A.M. NicRuairidh agus A’ Bh-uas. G. Dominguez – Clas 5D

A’ Bh-uas. K. Nic IlleRuaidh agus A’ Bh-uas. A. Horne – Clas 5R 

A’ Bh-uas. B. NicPhail agus Mgr McGowan – Clas 6

A’ Bh-uas. L. NicDhughaill – Clas 7D

A’ Bh-uas. S. Nic an t-Saoir  – Clas 7S


Sgioba -taic Ionnsachaidh | Learning Support Team
:

A’ Bh-uas. J. Griogair – Gàidhlig | Gaelic

A’  Bh-uas. L. Young – Beurla | English


Clas Altraim | Nurture Clas 

A’ Bh-uas. D. NicNeacail


Sgioba Ciùil | 
Music Team:

 A’ Bh-uas S. Nic an t-Saoir – Prìomh Thidsear | Principal Teacher 

A’ Bh-uas. C. Petersen (Clàrsach)

A’ Bh-uas. P.  Seddon (Clàrsach)


Nuadh-Chànain

A’ Bh-uas. G. Dominguez  – Spàinntis | Spanish

Mgr. J.P Vitry – Frangais | French 


Spòrs | PE:

Mgr. J.P Vitry 


Ealain | Art 

A’ Bh-uas. H Deans

A’ Bh-uas. F Burrows


Matamataig | Maths 

Dr. E. Jones 


Sgioba Luchd-taic | Pupil Support Team:

A’ Bh-uas. S. Bryson 

A’ Bh-uas C. Gordon

Mgr. O. Mezger

A’ Bh-uas. C. Mhoireasdan

A’ Bh-uas. C. NicAoidh

Mgr. F. Munro

A’ Bh-uas A. O’Callaghan

Mgr. L O’ Connor

A’ Bh-uas D. Riach 

Mgr. A. Salmean

A’ Bh-uas. L. Ward


Dorsair |  Janitor

Mgr. N. Reid

 

Dealbhan na cloinne ri thighinn | Pupil illustrations of school staff to come…watch this space!