Mòd Nàiseanta | National Mod

Gheibh sibh gu h-ìosal ceangail ri làrach-lìn a’ Chomuinn Ghaidhealaich, far am faigh sibh foirmean iarrtais agus fiosrachadh mun Mhòd Nàiseanta.

Please find below a link to the An Comann Gàidhealach National Mòd website, where you can enter the National Mòd and access information related to this.

http://www.acgmod.org/