Modh-Giùlain | Code of Conduct

Beachdan 

Tha fàilte oirbh ur beachdan fhàgail air na tha sinn a’ sgrìobhadh agus teachdaireachdan fhàgail dhan chloinn mu na tha iad air a bhith ag ionnsachadh.

Tha sinn a’ cur fàilte air beachdan a chuireas taic ri, agus a bhrosnaicheas ar sgoilearan.  Ma tha sibh airson bruidhinn air rud sam bith ceangailte ri beatha na sgoile, tha fàilte romhaibh fios a chur gu Sgioba Stiùiridh na Sgoile.  Bidh sinn gu math toilichte obrachadh còmhla ribh.  Thèid gach teachdaireachd a sgrùdadh mus nochd e air an làrach.

Airson barrachd fiosrachaidh, seall ri poileasaidh na Comhairle airson a bhith a’ cleachdadh nam meadhanan sòisealta.

Having your say

We welcome visitors to our website and blogs to leave comments, particularly encouraging messages for the children linked to their learning.

Comments should be relevant to the post.  We hope that this will a positive space for sharing our learners’ achievements and that comments left will be motivating for the children.  If you would like to discuss any aspect of school life, please contact the relevant member of the School Leadership Team, as detailed in our school handbook.  All comments will be moderated prior to publishing.  For more tips, see the Council’s policy on using social media.