Roinn ann an Clas 3N

Tha sinn air a bhith a’ roinn le bhith a’ cleachdadh loidhne-àireimh, a’ smaoineachadh mu ‘theaghlaichean àireimh’ agus ag obair air rudan a chur ann am buidheannan airson an roinn.

Chruthaich sinn postairean airson na diofar dòighean obrach againn a shealltainn agus chòrd seo rinn gu mòr.

Seo eisimpleirean de cuid a phostairean a rinn sinn.

Postairean Roinneadh Clas 3N

C5V Farpais-cheist

Bha Clas 5V a’ leughadh leabhraichean fiosrachail agus a’ cruthachadh cheistean.  An urrainn dhuibh na ceistean seo a fhreagairt?

  

Dè cho fada ‘s a bhios d’ fhalt a’ fàs gach mios?

Dè tha “funambulist” a’ ciallachadh?

Dè am blas a tha air “Slighe Chlann Uisnich”?

Dè an t-àite as teòtha a chaidh a-riamh a chlàradh?

 

Blog Bun-sgoil Taobh na Pàirce | Bun-sgoil Taobh na Pàirce Blog

 

Fàilte gu Blog Bun-sgoil Taobh na Pàirce.  Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh uile sealladh fhaighinn air na tha sinn ag ionnsachadh.  | Welcome to Bun-sgoil Taobh na Pàirce Class Blogs.  We hope you will enjoy the learning snapshots we have to share with you.

Tha gach clas gus a bhith a’ cur ri chèile blog gach seachdain; feuch gun cùm sibh sùil air an làrach ùr airson na naidheachdan againn | Each class will be sharing a blog on a weekly basis; make sure you keep an eye on our website to stay up to date.