Spòrs | Sport

 

Bidh Mgr. Carruthers, Neach-teagaisg P.E, a lìbhrigeadh leasainean P.E gach Diciadain airson Clasaichean 3 gu 7. Tha P.E Clas 1-2 air a lìbhrigeadh aig tidsearan gach clas.  Bidh tidsearan gach clas an uairsin a lìbhrigeadh leasainean a bharrachd gach seachdain airson sgilean na cloinne a leasachadh, a’ ceangail ri slighean ionnsachaidh na sgoile.

 

Mr. Carruthers, P.E Specialist, delivers P.E lessons on a weekly basis for children in C 3-7.  C1-2 P.E is delivered by their class teachers.   Class teachers at Clas 3-7 deliver additional weekly lessons focusing on further development of skills being taught in line with whole school pathways.